THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÉT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017
(Được đăng bởi: VPGH Ngày đăng:(07-07-2017))


     Căn cứ công văn số 37/TB-HĐCDGSNN, ngày 04/7/2017 của Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang đã ký thông báo số 385/TB-ĐHNT, ngày 06/7/2017 ban hành Kế hoạch triển khai xét đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh  giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

   Nội dung chi tiết Thông báo xem tại đây.

   Các tài liệu gửi kèm thông báo gồm: Mẫu đăng ký sơ bộ gửi cho Phòng TCHC (xem tại đây) và tóm tắt Tiêu chuẩn cũng như yêu cầu về làm hồ sơ (xem tại đây).

   
Thông báo khác