HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5, KHÓA XII CỦA ĐẢNG
(Được đăng bởi: Khoa KHXH&NV Ngày đăng:(08-09-2017))

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Khánh Hòa, Đảng ủy Nhà trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng như sau:

- Thời gian: từ 09h00’ - 11h30’, ngày 11/9/2017 (sáng thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường số 01.

- Thành phần tham dự: Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Ban Thường vụ Công đoàn và Đoàn TN; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Hội Sinh viên (là viên chức), Chi ủy, Trưởng và phó các đơn vị, Chủ tịch công đoàn bộ phận, Trưởng và phó bộ môn, Tổ trưởng tổ công tác (giảng viên trong thành phần tham dự có giờ dạy lên lớp bình thường).

- Nội dung: học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII của Đảng.

Kính đề nghị đảng viên, CBVC trong thành phần tham dự đầy đủ.

Thông báo khác