Tin tức sự kiện
Đóng

Ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với Việt Nam

Ngày đăng: 10-11-2017 / Đăng bởi: KhoaKHCT KhoaKHCT
Chào mừng 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại.

 

Chủ nghĩa Mác ra đời vào giữa thế kỷ 19, được sáng lập bởi hai nhà tư tưởng vĩ đại: C. Mác và F. Ăng-ghen. Một trong những sự kiểm nghiệm vĩ đại của chủ nghĩa Mác trên thực tế chính là cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 với “Mười ngày rung chuyển thế giới” đã mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Về ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên Trái Đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”. Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi đã soi sáng con đường đấu tranh cho nhiều nước ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh nhằm giành được tự do, độc lập, đưa nhân dân lên địa vị làm chủ xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc Việt Nam từ những tư tưởng trong bản Luận cương của V.I.Lênin “Về vấn đề dân tộc và dân tộc thuộc địa”. Trên cơ sở bản Luận cương của V.I.Lênin, năm 1927 trong tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Người nêu rõ: “Chỉ có đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười - con đường duy nhất đúng đắn, Cách mạng Việt Nam mới giành được độc lập, tự do thực sự”.

Từ tác phẩm “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đào tạo các chiến sỹ cách mạng Việt Nam, tạo cơ sở để thành lập Đảng Cộng sản Đông  Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930. Với đường lối đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc Việt Nam đứng lên giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của chế độ phát xít, thực dân, phong kiến và tay sai gần 100 năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp năm 1954 và đế quốc Mỹ xâm lược năm 1975.

Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ sự kiện Liên Xô sụp đổ và hệ thống xã hội chủ nghĩa tan rã, Đảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước từ Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) theo nguyên tắc chỉ đạo là: đổi mới phải dựa trên nền tảng của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới ở Việt Nam đã góp phần quan trọng khẳng định: những giá trị về tư tưởng và lý tưởng của Cách mạng Tháng Mười vẫn còn nguyên giá trị trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười vào thời điểm toàn thể CBVC và HVSV Trường Đại học Nha Trang đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ Trường. Đây cũng là dịp để chúng ta ôn lại những giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười; giáo dục lý tưởng cách mạng; cổ vũ, động viên toàn thể CBVC và HVSV tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng.

* Tham khảo các tài liệu của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phạm Quang Huy

Cong ty cong nghe Nguyen Thanh