Giới thiệu
Minimize

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. CHỨC NĂNG

               Ban Phát triển và Chuyển giao công nghệ là đơn vị chức năng tham mưu và triển khai giúp Hiệu trưởng quản lý, hoàn thiện và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học đã được triển khai thành công trong Trường Đại học Nha Trang

II. NHIỆM VỤ

   • Tiếp nhận và quả lý các kết quả nghiên cứu khoa học của CBVC theo Luật Khoa học công nghệ và Luật sở hữu trí tuệ.
   • Tổng hợp các kết quả nghiên cứu đã thành công, đề xuất, động viên và hỗ trợ tác giả đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu.
   • Thực thi việc đăng ký bản quyền và các chế độ tài chính với các sở hữu trí tuệ của CBVC và các đơn vị trong Trường theo Luật sở hữu trí tuệ.
   • Khảo sát nhu cầu thực tế để đề xuất và triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện và thương mại hóa các sản phẩm KHCN từ các kết quả nghiên cứu KHCN đã đạt được.
   • Tư vấn hỗ trợ CBVC và các đơn vị trong Trường tham gia tuyển chọn và thực hiện các đề tài - dự án KHCN ngoài Trường.
   • Tìm nguồn đầu tư bên ngoài để phát triển một số chương trình nghiên cứu KHCN có triển vọng tạo ra các sản phẩm KHCN có tính thương mại hóa.
   • Quản lý website Techmart trên website của Trường thực hiện quảng bá và chuyển giao công nghệ các sản phẩm nghiên cứu ra thị trường theo Luật chuyển giao công nghệ.