Sự kiện qua ảnh
Minimize  
CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
Minimize
  
Đang trực tuyến
Minimize
Membership Membership:
Latest New User Latest: VP Công Đoàn
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 1

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG


    

“ĐOÀN KẾT, TRÍ TUỆ, KỶ CƯƠNG VÀ ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG CHO CBVC, NLĐ NHÀ TRƯỜNG” 


      • Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
      • Điện thoại: (058) 831149; (058) 2471404
      • Email: vpcd@ntu.edu.vn