Thông tin chế độ - chính sách - học bổng - học phí - văn bản
Minimize
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập 

Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 10:40:52 AM
Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
+ Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC
+ Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC