TitleCategoryDescription 
Chi hội 56.CNTT-1Đại họcKhoa Công nghệ Thông tinTải Xuống
Chi hội 56.CNTT-2Đại họcKhoa Công nghệ Thông tinTải Xuống
Chi hội 56.TTQLĐại họcKhoa Công nghệ Thông tinTải Xuống
Chi hội 56.CBTSĐại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56.CNTP-1Đại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56.CNTP-2Đại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56.CNTP-3Đại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56.CNHHĐại họcKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56.CDTĐại họcKhoa Cơ khíTải Xuống
Chi hội 56.CNNLĐại họcKhoa Cơ khíTải Xuống
Chi hội 56.KTCKĐại họcKhoa Cơ khíTải Xuống
Chi hội 56.DDTĐại họcKhoa Điện - Điện tửTải Xuống
Chi hội 56.KT-1Đại họcKhoa Kế toán Tài chínhTải Xuống
Chi hội 56.KT-2Đại họcKhoa Kế toán Tài chínhTải Xuống
Chi hội 56.KT-3Đại họcKhoa Kế toán Tài chínhTải Xuống
Chi hội 56.KDTM-2Đại họcKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56.KTNNĐại họcKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56.QTDL-1Đại họcKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56.QTDL-2Đại họcKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56.QTKD-1Đại họcKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56.QTKD-2Đại họcKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56.CNOTĐại họcKhoa Kỹ thuật Giao thôngTải Xuống
Chi hội 56.KTTTĐại họcKhoa Kỹ thuật Giao thôngTải Xuống
Chi hội 56.NNA-1Đại họcKhoa Ngoại ngữTải Xuống
Chi hội 56.NNA-2Đại họcKhoa Ngoại ngữTải Xuống
Chi hội 56.NNA-3Đại họcKhoa Ngoại ngữTải Xuống
Chi hội 56.CNXDĐại họcKhoa Xây dựngTải Xuống
Chi hội 56.CNMT-1Đại họcViện Công nghệ Sinh học và Môi trườngTải Xuống
Chi hội 56.CNMT-2Đại họcViện Công nghệ Sinh học và Môi trườngTải Xuống
Chi hội 56.CNSH-1Đại họcViện Công nghệ Sinh học và Môi trườngTải Xuống
Chi hội 56.CNSH-2Đại họcViện Công nghệ Sinh học và Môi trườngTải Xuống
Chi hội 56.KTTSĐại họcViện KH & CN Khai thác Thủy sảnTải Xuống
Chi hội 56.QLTSĐại họcViện KH & CN Khai thác Thủy sảnTải Xuống
Chi hội 56.BHTSĐại họcViện Nuôi trồng Thủy sảnTải Xuống
Chi hội 56.NTTS-1Đại họcViện Nuôi trồng Thủy sảnTải Xuống
Chi hội 56.NTTS-2Đại họcViện Nuôi trồng Thủy sảnTải Xuống
Chi hội 56.QLNLĐại họcViện Nuôi trồng Thủy sảnTải Xuống
Chi hội 56C.CNTTCao đẳngKhoa Công nghệ Thông tinTải Xuống
Chi hội 56C.CBTSCao đẳngKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56C.CNTPCao đẳngKhoa Công nghệ Thực phẩmTải Xuống
Chi hội 56C.CDTCao đẳngKhoa Cơ khíTải Xuống
Chi hội 56C.CNNLCao đẳngKhoa Cơ khíTải Xuống
Chi hội 56C.DDTCao đẳngKhoa Điện - Điện tửTải Xuống
Chi hội 56C.KTCao đẳngKhoa Kế toán Tài chínhTải Xuống
Chi hội 56C.KDTMCao đẳngKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56C.QTDLCao đẳngKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56C.QTKD-1Cao đẳngKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56C.QTKD-2Cao đẳngKhoa Kinh tếTải Xuống
Chi hội 56C.CNXDCao đẳngKhoa Xây dựngTải Xuống
Chi hội 56C.CNMTCao đẳngViện Công nghệ Sinh học và Môi trườngTải Xuống
Chi hội 56C.CNSHCao đẳngViện Công nghệ Sinh học và Môi trườngTải Xuống
Chi hội 56C.NTTSCao đẳngViện Nuôi trồng Thủy sảnTải Xuống