Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


 
 
 TỔ CHỨC NHÂN SỰ
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

 
Th.S. Tống Văn Toản - Trưởng phòng CTCTSV
Địa chỉ: P.115 - Nhà Hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
 Điện thoại:  02583838265
Email: toantv@ntu.edu.vn
 

TS.Nguyễn Thế Hân - 
Phó phòng CTCTSV
Địa chỉ: P.113 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
 Điện thoại: 02582221900
Email: hannt@ntu.edu.vn
 

Chuyên viên: Nguyễn Ngọc Đoan Địa chỉ: P.114 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang Điện thoại: 02582221900 Email: doannn@ntu.edu.vn
 
Chuyên viên: Nguyễn Vân Tường Vy
Địa chỉ: P.113 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại : 02582221900
Email: vynvt@ntu.edu.vn


Chuyên viên: Trần Thị Thùy Dương
Địa chỉ: P.114 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại: 02582221900
Email: duongttt@ntu.edu.vn
         


 
Chuyên viên: Trang Kim Yến
Địa chỉ: P.114 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại cơ quan: 02582221900
Email: yentk@ntu.edu.vn


  Th.S.Vũ Thị Nhung - Chuyên viên 
Địa chỉ: P.113 - Nhà hiệu bộ Trường Đại học Nha Trang
Điện thoại : 02582221900
Email: nhungvt@ntu.edu.vn
  Th.S.Lê Thị Hải Yến - Chuyên trách ĐTN-HSV
Địa chỉ: Văn phòng Đoàn Thanh niên
Điện thoại: 02582461000 
Email: yenlth@ntu.edu.vn