Tống Văn Toản
 Nguyễn Ngọc Đoan
 Phạm Trọng Hợp
 Ngô Ngọc Anh
 Nguyễn Công Ngọc
 Nguyễn Thị Thùy Dương
 Vũ Thị Nhung
     
  
Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.


No content sliders have been created yet. Please use the Actions Menu to create a slider.

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ SINH VIÊN

(Ban hành theo Quyết định số 1784/QĐ-ĐHNT ngày 19/12/2012)

 
 I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên (HSSV).

- Công tác chế độ, chính sách đối với HSSV.

- Khen thưởng, kỉ luật và thuyên chuyển HSSV.

- Theo dõi tình hình HSSV ngoại trú, phối hợp với địa phương giải quyết các vấn đề liên quan

đến HSSV ngoại trú.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA CÁN BỘ VIÊN CHỨC

TT

Họ tên, chức danh


Nhiệm vụ được phân công

1

Ths. Tống Văn Toản

Trưởng Phòng


1. Phụ trách chung và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.
2. Xây dựng phương hướng biện pháp thực hiện công tác năm, tháng của Phòng.
3. Giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của Trưởng phòng khi có đề nghị/ thấy cần thiết.
4. Chỉ đạo, theo dõi các công việc dành cho SV: Chế độ chính sách; học bổng; thuyên chuyển; khen thưởng.
5. Xác nhận các loại  giấy tờ cho SV: Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Thẻ SV.
6. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của SV để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho SV. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa.
7. Những công việc phát sinh do yêu cầu của Hiệu trưởng

 2
 

Ts. Nguyễn Thế Hân

Phó Phòng

 

1. Phụ trách chung và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Trưởng phòng.
2. Xây dựng phương hướng biện pháp thực hiện công tác năm, tháng của Phòng.
3. Giải quyết các công việc thuộc trách nhiệm của phó phòng khi có đề nghị/ thấy cần thiết.
4. Chỉ đạo, theo dõi các công việc dành cho SV: Chế độ chính sách; học bổng; thuyên chuyển; khen thưởng.
5. Xác nhận các loại  giấy tờ cho SV: Chứng chỉ Giáo dục thể chất, Thẻ SV.
6. Nắm bắt diễn biến tư tưởng của SV để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho SV. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, đầu khóa.
7. Những công việc phát sinh do yêu cầu của Trưởng phòng

3

Ths Vũ Thị Nhung

Chuyên viên


1. Quản lý BHYT cho SV hệ chính quy.
2. Tiếp nhận và phát thẻ sinh viên, sổ đăng ký nơi cư trú khi SV yêu cầu.
3. Tiếp nhận các giấy tờ như giấy vay vốn, giấy xác nhận sinh viên...
4. Tham gia xây dựng dữ liệu cựu sinh viên.
5. Thực hiện công việc phát sinh do Trưởng phòng và Phó phòng yêu cầu.

4

CN Nguyễn Ngọc Đoan

Chuyên viên

1. Quản lý SV ngoại trú và tham gia giải quyết các vụ việc liên quan đến SV.
2. Công tác khen thưởng kỷ luật SV.
3. Tiếp nhận đơn và soạn thảo các quyết định thuyên chuyển của SV, tổng hợp danh sách SV buộc thôi học, xóa tên,…làm thẻ SV, sổ QLSV cho khóa mới.
4. Tổng hợp công tác SV để phục vụ cho Hội nghị Giao ban công tác SV và chào cờ hàng tháng của SV.
5. Theo dõi, quản lý VPP, tài sản của Phòng.
6. Tham gia xây dựng dữ liệu cựu SV.
7. Thực hiện những công việc phát sinh do TP và PP yêu cầu.

5

CN Nguyễn Vân Tường Vy

Chuyên viên

1. Quản lý hồ sơ HSSV hệ chính quy.
2. Tiếp nhận và phát thẻ sinh viên, sổ đăng ký nơi cư trú khi SV yêu cầu.

3. Theo dõi các loại học bổng ngoài Trường dành cho sinh viên

4. Công tác văn thư của Phòng.

5. Tham gia xây dựng dữ liệu cựu SV 
6. Thực hiện công việc phát sinh do TP và PP yêu cầu.


6

CN Nguyễn Thị Thùy Dương

Chuyên viên


1. Quản lý hồ sơ chế độ chính sách của SV, hồ sơ SV hệ vừa làm vừa học.

2. Công tác học bổng của SV. 

3. Nhận và kiểm tra các loại giấy tờ liên quan đến chế độ chính sách, ưu đãi dành cho sinh viên. 

4. Tham gia xây dựng dữ liệu cựu sinh viên. 

5. Thực hiện những công việc phát sinh do Trưởng phòng và Phó phòng yêu cầu.7
 

Ths. Phạm Trọng Hợp

Chuyên viên

 
1. Tiếp nhận các loại giấy tờ: Giấy vay vốn, giấy xác nhận sinh viên trường ĐHNT, Giấy xác nhận miễn giảm xe buýt... 
              
2. Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên.

3. Quản lý trang Web của Phòng.

4. Xây dựng dữ liệu và cập nhật cựu sinh viên thành đạt. 

5. Tham gia xây dựng dữ liệu cựu SV.

6. Thực hiện những công việc phát sinh do lãnh đạo Phòng yêu cầu.