Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018 Phạm Trọng Hợp 12/06/2018 9:16:54 SA
 Quyết định và danh sách SV đạt miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II/2017-2018
Quyết định và danh sách nhận HBKKHT HKI 2017-2018 và TCXH HKII 2017-2018 Phạm Trọng Hợp 21/05/2018 2:37:40 CH
 Quyết định và danh sách nhận HBKKHT HKI 2017-2018 và TCXH HKII 2017-2018
Quyết định HBKKHT HKII năm học 2016-2017 và TCXH HKI năm học 2017-2018 Phạm Trọng Hợp 27/11/2017 12:57:27 SA
Quyết định và danh sách SV đạt HBKKHT HKI 2016-2017 và TCXH HKII 2016-2017 Phạm Trọng Hợp 03/05/2017 11:07:56 SA
Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội Phạm Trọng Hợp 23/11/2016 2:35:02 CH
 Quyết định và danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội
Quyết định và Danh sách SV đạt HBKKHT HKII năm học 2015-2016 Phạm Trọng Hợp 23/11/2016 2:20:43 CH
 Quyết định và Danh sách SV đạt HBKKHT KHII năm học 2015-2016
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC SV ĐẠT HBKKHT&TCXH HKI năm học 2015-2016 Phạm Trọng Hợp 31/05/2016 2:47:55 CH
 Quyết định và danh sách chính thức sinh viên đạt HBKKHT&TCXH HKI năm học 2015-2016
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠT HBKKHT & HB TRỢ CẤP XÃ HỘI HKII NĂM HỌC 2014-2015 Phạm Trọng Hợp 07/12/2015 8:16:52 SA
 cho 1096 suất học bổng
QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH CHÍNH THỨC VỀ VIỆC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO SINH VIÊN HKI NĂM HỌC 2014-2015 Le Hoai Nam 13/02/2014 4:29:26 CH
Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang QUYẾT ĐỊNH V/V CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HSSV Le Hoai Nam 02/11/2012 10:33:55 SA
 1166 học sinh sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập và chính sách xã hội học kỳ II năm học 2011-2012.