Hướng dẫn quy trình nộp hồ sơ chính sách đối với sinh viên hệ chính quy thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí năm học 2014 - 2015 898 09/04/2015 8:18:10 SA
 Đối tượng chính sách: 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; 2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa; 3. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế thuộc hộ nghèo hoặc cận nghèo; 4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
Cách kiểm tra tiền học phí? 89 30/12/2013 2:43:40 CH
Quyết định số 829 QĐ/ĐHNT, ngày 10/7/2013 v/v Điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014 89 30/12/2013 2:39:57 CH
 Điều chỉnh mức thu học phí các loại hình đào tạo của trường Đại học Nha Trang áp dung từ học kỳ I năm học 2013-2014
Thời gian và phương thức nộp học phí? 89 30/12/2013 2:31:44 CH
Mức học phí được quy định như thế nào? 89 30/12/2013 2:28:31 CH
Quyết đinh:568 /ĐHNT ngày 6/6/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang 89 02/11/2012 3:36:32 CH
 v/v Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2012-2013
Quy định mới về mức thu học phí các cấp học năm học 2010-2011 đến 2014-2015 89 02/11/2012 11:03:07 SA
 (GD&TĐ)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011, theo đó, từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015, mức học phí và chi phí học tập khác không vượt quá 5% thu nhập bình quân hộ gia đình ở mỗi vùng.
Văn bản của Chính phủ 89 02/11/2012 10:57:05 SA
 Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015