VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG 

Le Hoai Nam 8/14/2012 10:24:17 AM

I/ VĂN BẢN CỦA TRƯỜNG
 
          (51/2011/ĐT-ĐHNT ngày 13/01/2011)
          (582/TB-ĐHNT ngày 13/10/2010)
          (678/2010/ĐT-ĐHNT ngày 03/06/2010)
          (174/2010/QĐ-ĐHNT ngày 26/02/2010)
          (618/2009/QĐ-ĐHNT ngày 07/5/2009)
          (612/2009/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2009)
          (173/ĐT-ĐHNT ngày 08/4/2009)
          (918/ĐT-ĐHNT ngày 16/10/2008)
          (822/ĐT-ĐHNT ngày 11/9/2008)
          (753/QĐ-ĐHNT ngày 25/8/2008)
          (334/ĐT-ĐHNT ngày 25/3/2008)
          (01/QĐ-ĐHNT ngày 02/01/2008)

Các tin cùng thể loại
+ quyết định: 734/QĐ-ĐHNT ban hành quy đinh quản lý sinh viên theo hệ thống tín chỉ
+ Quyết định: 631/QĐ-ĐHNT Cơ chế quản lý sinh viên theo hệ thống tín chi
+ Quy định Đào tạo ĐH,CĐ theo tin chỉ - QĐ SỐ: 162QĐ-ĐHNT, ngày 29/04/2009
+ Quyết định sữa đổi Quy định Đào tạo ĐH,CĐ theo tin chỉ - QĐ số:74QĐ/ĐHNT ngày 7/02/2012
+ Quy chế đào tạo theo hệ thông tín chỉ của trường Đại học Nha Trang
+ Quy định họp giao ban
+ Quyết định số: 669/QĐ-ĐHNT, ngày 5/6/2013 Ban hành quy định về Công tác Cố vấn học tập
+ Quyết định số 829 QĐ/ĐHNT, ngày 10/7/2013 v/v Điều chỉnh mức học phí năm học 2013-2014
+ Sổ tay sinh viên khóa 56