Mẫu: BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP THÁNG……..NĂM 2013 

Le Hoai Nam 3/4/2013 3:54:07 PM

Mẫu số 2

                      
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP THÁNG……..NĂM 2013

I. Thông tin CVHT

Họ và tên CVHT:..............................................Đơn vị:.....................................

Chi hội được cố vấn..............................Sĩ số:…................................................

II. Nội dung báo cáo:

1.Tình hình chi hội

- Số lượng sinh viên đi học đầy đủ:………………..

- Số SV thường xuyên vắng học…………..;số sinh viên hay bỏ giờ………..

(Có danh sách sinh viên thường xuyên vắng học, hay bỏ giờ kèm theo)

2. Kết quả CVHT trong tháng

TT

Họ tên SV cần tư vấn hoặc tập thể/nhóm/chi hội

Nội dung cần tư vấn của SV

Tư vấn của CVHT

Xác nhận của chi hội trưởng

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

….

 

 

 

 

3. Các công việc khác

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… .......................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Kiến nghị, đề xuất (nếu có)

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Cố vấn học tập

Tải văn bản tại đây

Các tin cùng thể loại
+ Nghỉ học tạm thời-nhu cầu cá nhân
+ Nghỉ học tạm thời - trị bệnh
+ ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC
+ ĐƠN XIN HỌC LẠI
+ Đơn xin bảo lưu điểm
+ Đơn xác nhận đang học
+ Đơn xin chuyển trường
+ Đơn xin hoãn thi
+ Đơn xin học 2 chương trình
+ Mẫu vay vốn