Nghỉ học tạm thời - trị bệnh 

Le Hoai Nam 8/14/2013 11:20:00 AM

tải văn bản tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

(Vì điều trị bệnh dài ngày)

 

 Kính gửi:    Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

                       

Tôi tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ngày sinh: . . . . . . ….. . . . . . . . . . ĐT: . . . . …………. . . . . . .

Mã sinh viên:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chi hội:  . . . . . . . . . . . . . . . . Khoa:  . . . …………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Căn cứ Điều 15 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Nha Trang ban hành kèm theo Quyết định số 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/02/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang;

Tôi làm đơn này đề nghị xin được nghỉ học, thời hạn  . . . . . . . . . năm.

Lý do:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                         . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nếu được chấp nhận tôi xin cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các Quy định của Nhà trường.

 

                                                                                Khánh Hòa, ngày       tháng       năm 20…

Ý kiến của Phụ huynh                                      Người viết đơn

                           

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

  

Ý kiến của CVHT                                              Ý kiến của P.CTSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Sinh viên phải gửi kèm giấy xác nhận của y tế xã, phường trở lên.Các tin cùng thể loại
+ Nghỉ học tạm thời-nhu cầu cá nhân
+ ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI NGÀNH HỌC
+ ĐƠN XIN HỌC LẠI
+ Đơn xin bảo lưu điểm
+ Đơn xác nhận đang học
+ Đơn xin chuyển trường
+ Đơn xin hoãn thi
+ Đơn xin học 2 chương trình
+ Mẫu vay vốn
+ Mẫu: BÁO CÁO KẾT QUẢ CỦA CỐ VẤN HỌC TẬP THÁNG……..NĂM 2013