Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BL ĐTBXH về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mụcI phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998. 

Le Hoai Nam 9/19/2012 12:00:15 AM


 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
NGÀY 03 THÁNG 08 NĂM 2009
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 4 MỤC I PHẦN II THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
SỐ 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH NGÀY 25 THÁNG 8 NĂM 1998
CỦA LIÊN TỊCH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, BỘ TÀI CHÍNH,
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN
CÁC TRƯỜNG ĐÀO TẠO CÔNG LẬP

 

Căn cứ Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và Trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập;

Căn cứ Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn Hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006- 2010;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006- 2010;

Căn cứ Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm;

Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi và bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I Phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998 của liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

“4. Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà Gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo phải xuất trình Giấy chứng nhận là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận theo mẫu giấy chứng nhận ban hành kèm theo Thông tư này (Phụ lục)”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 9 năm 2009. Các Quy định trước đây trái với Thông tư này đều bị Bãi bỏ.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị Phản ánh về liên Bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-TB&XH
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trọng Đàm
 KT. BỘ TRƯỞNG
 BỘ TÀI CHÍNH
 THỨ TRƯỞNG
 Phạm Sỹ Danh
 KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

Các tin cùng thể loại
+ Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐ-TB&XH-BGD& ĐT-BTC hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2006.
+ Thông tư liên tịch số 66/1998/TTLT-BGD& ĐT-BTC ngày 26/12/1998 hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm.
+ TTLT số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 v/v HD thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
+ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH v/v Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin,cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”
+ - Các văn bản kèm theo hỗ trợ thông tin cho sinh viên:
+ Thông tư liên tịch 29
+ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT,ngày 22 tháng 01 năm 2013
+ THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH