- Các văn bản kèm theo hỗ trợ thông tin cho sinh viên: 

Le Hoai Nam 10/17/2012 10:34:19 AM
Vền chế độ chính sách

1. Diện người có công với cách mạng... (tải văn bản)

2. Diện Sinh viên Dân tộc thuộc Hộ nghèo và Hộ cận nghèo... (tải văn bản)

3. Diện Sinh viên mồ côi... (tải văn bản)

4. Diện Sinh viên tàn tật, khó khăn kinh tế... (tải văn bản)

5. Diện Sinh viên ở Xã có điều kiện khó khăn... (tải văn bản)

6. Diện Sinh viên ở Xã Hải đảo... (tải văn bản)

7. Diện Sinh viên ở Xã Vùng cao... (tải văn bản)

 


Các tin cùng thể loại
+ Thông tư liên tịch số 16/TTLT-BLĐ-TB&XH-BGD& ĐT-BTC hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2006.
+ Thông tư liên tịch số 66/1998/TTLT-BGD& ĐT-BTC ngày 26/12/1998 hướng dẫn thực hiện miễn thu học phí đối với học sinh, sinh viên ngành sư phạm và hỗ trợ ngân sách cho các trường sư phạm.
+ Thông tư liên tịch số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BL ĐTBXH về việc Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mụcI phần II Thông tư Liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 8 năm 1998.
+ TTLT số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 v/v HD thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
+ Thông tư liên tịch số 14/2012/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH v/v Hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin,cho Trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”
+ Thông tư liên tịch 29
+ THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT,ngày 22 tháng 01 năm 2013
+ THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH