Quy trình đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên 

Phạm Trọng Hợp 5/11/2015 11:19:23 AM

 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN

A. Mục đích:

- Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

- Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác quản lý sinh viên.

- Đảm bảo tính chính xác trong công tác đánh giá rèn luyện.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

B. Nội dung:

 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

1

Triển khai đánh giá rèn luyện

- HSSV tự đánh giá kết quả rèn luyện (tự chấm điểm) gửi chi hội.

- Ban chấp hành Chi hội tổ chức họp chi hội chấm điểm công khai từng sinh viên

- Liên chi hội Khoa/viện đào tạo kiểm tra kết quả đánh giá của sinh viên, tập thể chi hội và xác nhân.

- Hội SV trường kiểm tra kết quả đánh giá của sinh viên, tập thể chi hội, liên chi hội và xác nhân.

- Trung tâm TV&HTSV ý kiến  nhận xét, tổng hợp bảng điểm chung của từng chi hội.

 

Tuần thứ 2 của học kỳ.

Tuần thứ 3 của học kỳ.

Tuần thứ 4 của học kỳ.

Tuần thứ 5 của học kỳ.

Tuần 6,7 của học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện

Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở

giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 60 /2007/QĐ-BGDĐT

ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Ngoài thời gian theo quy định đối với các trường hợp có li do chính đáng Nhà, sẽ xem xét theo trường hợp cụ thể.

2

Thông báo kết quả rèn luyện sinh viên phản hồi.

- Thông báo thông qua Hội SV, email các chi hội, bảng tin,...

- Sinh viên phản hồi về Trung tâm TV&HTSV

10 ngày sau khi có thông báo

Bảng điểm tổng hợp của các chi hội

3

Điều chỉnh kết quả

Trung tâm TV&HTSV điều chỉnh kết quả khi đã có đầy đủ minh chứng

Sau1 ngày khi hết hạn điều chỉnh

Phiếu điều chỉnh và giấy tờ minh chứng

4

Nhập điểm rèn luyện vào hệ thống phần mềm quản lý đào tạo

- Phòng CTSV xác nhận, nhập điểm tổng hợp

5 ngày sau khi  điều chỉnh kết quả

Bảng điểm tổng hợp của từng chi hội đã được điều chỉnh và xác nhận của TT TV&HTSV

Điểm rèn luyện được quy đổi theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

 


Các tin cùng thể loại

  
Hướng tới