3. QUY TRÌNH XÉT BUỘC THÔI HỌC HSSV VÌ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO. 

Le Hoai Nam 4/26/2012 8:03:38 AM

3. QUY TRÌNH XÉT BUỘC THÔI HỌC HSSV VÌ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐÀO TẠO.

a. Mục đích: Đảm bảo sàng lọc những HSSV không đủ điều kiện đào tạo một cách chính xác và dễ thực hiện.

Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

 

 

 

 

Lập danh sách buộc thôi học dự kiến

Các khoa

01 tuần sau 01 tháng đầu của năm học mới

Mẫu danh sách đề nghị buộc thôi học (5)

 

Mẫu danh sách HSSV dự kiến buộc thôi học (6)

 

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Kiểm tra danh sách

Phòng CTSV

01 tuần sau 01 tháng đầu của năm học mới

Điều chỉnh danh sách

Các Khoa, phòng CTSV

01 tuần sau khi

Lập danh sách toàn Trường

Phòng CTSV

20 ngày kể từ khi đưa thông báo danh sách dự kiến trên các bảng tin

2

Ra quyết định khen thưởng

Hiệu trưởng ký quyết định

02 ngày

Mẫu quyết định khen thưởng (3)

3

Thông báo quyết định

 Chuẩn bị giấy khen, quà, nhập thông tin vào mạng đào tạo.

Văn thư

 

Phòng CTSV

01 ngày

 

20 ngày

 


Các tin cùng thể loại

  
Hướng tới