4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN KHOA, CHUYỂN TRƯỜNG, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ NGHỈ HỌC 

Le Hoai Nam 4/26/2012 8:10:15 AM

4. QUY TRÌNH XÉT CHUYỂN KHOA, CHUYỂN TRƯỜNG, NGHỈ HỌC CÓ THỜI HẠN VÀ NGHỈ HỌC

a. Mục đích: - Giúp cho các đơn vị thực hiện theo đúng kế hoạch công tác

- Nhằm đảm bảo tính khách quan trong công tác quản lý sinh viên.

- Đảm bảo tính chính xác trong công tác khen thưởng, khen đúng đối tượng.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:
 

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

1

Hoàn thiện đơn

 

Ý kiến đề nghị

 

 

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra rà soát các điều kiện và ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng

- HSSV

 

Các khoa

 

 

- Phòng CTSV

 

 

02 tuần đầu tiên của học kỳ.

 

05 ngày sau khi nhận đơn.

Mẫu đơn (8)

 

 

 

 

 

 

 

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

 

Ngoài thời gian theo quy định đối với các trường hợp nghỉ học và nghỉ học có thời hạn xét theo trường hợp cụ thể.

Trường hợp chuyển khoa phải có ý kiến của BCN khoa đang học và khoa xin chuyển đến.

Trường hợp chuyển Trường phải có ý kiến của hiệu trưởng trường đang học và trường chuyển đến.

2

Ra quyết định

Hiệu trưởng ký quyết định

01 ngày

Mẫu quyết định (9)

3

Thông báo quyết định

Nhập dữ liệu vào mạng quản lý đào tạo.

- Văn thư

 

- Phòng CTSV

01 ngày

 

01 ngày

 


Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm

Các tin cùng thể loại

  
Hướng tới