5. QUY TRÌNH XÉT TIẾP NHẬN HỌC TRỞ LẠI VÀ THU NHẬN 

Le Hoai Nam 4/26/2012 8:13:09 AM

5. QUY TRÌNH XÉT TIẾP NHẬN HỌC TRỞ LẠI VÀ THU NHẬN.

a. Mục đích: - Quản lý HSSV đã nghỉ học được học tập trở lại đúng thời gian.

- Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

Ghi chú

1

Tiếp nhận đơn, kiểm tra và ý kiến tham mưu cho Hiệu trưởng

Phòng CTSV

 

 

 

 

Trước 01 tuần đầu tiên của học kỳ (tập hợp giải quyết 05 ngày)

Mẫu đơn (P.Đào tạo ĐH&SĐH)

Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy chế Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành theo quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Trường hợp kỷ luật xin trở lại học tập phải có ý kiến chính quyền địa phương và gia đình. (theo thời gian quy định)

Trường hợp thu nhận trở lại học tập ở bậc học thấp hơn hoặc đào không thường xuyên HSSV phải có ý kiến của BCN khoa.(thời gian đầu kỳ hoặc 02 tuần sau khi có QĐ buộc thôi học do học lực)

2

Ra quyết định

Hiệu trưởng ký quyết định

02 ngày

Mẫu quyết định (10)

3

Thông báo quyết định

Nhập dữ liệu vào mạng quản lý đào tạo.

Văn thư

 

 Phòng CTSV

01 ngày

 

01 ngày

 

 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Phần mềm
Copyright @ 2007

Count session:402

Các tin cùng thể loại

  
Hướng tới