HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy chế đánh giá rèn luyện 990 16/03/2018 10:20:42 SA
 Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016
NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ 990 06/10/2016 11:29:19 SA
 Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT 990 06/10/2016 11:16:46 SA
 Quy chế này Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Tổ chức đào tạo, Kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp
Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC 990 06/10/2016 11:09:03 SA
 Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC 990 06/10/2016 11:06:52 SA
 Thông tư này Quy định chính sách về Giáo dục đối với người khuyết tật
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập 990 06/10/2016 10:59:50 SA
 Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành 990 05/10/2016 10:59:17 SA
 Quy chế này quy định về Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm: nhiệm vụ và quyền của sinh viên, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức...
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 990 05/10/2016 10:52:37 SA
 Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành 990 28/12/2015 10:24:00 SA
 Quy chế CTSV nhằm mục đích cho sinh viên nắm được đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường.
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 05 năm 2014 898 12/06/2014 10:29:40 SA
 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 18 tin)