HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 11:29:19 AM
 Nghị định này quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 10:59:50 AM
 Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2007 Le Hoai Nam 2/25/2014 10:05:06 AM
Quyết định số 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên Le Hoai Nam 2/25/2014 10:01:35 AM