HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập  

Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 10:59:50 AM
Quyết định này quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Nhà nước
Nội dung chi tiết xem file đính kèm

Các tin cùng thể loại
+ Quyết định số 1196/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
+ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2007
+ NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ