HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Thông tư 35/2014TTLT-BGDĐT-BTC Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 11:09:03 AM
 Thông tư này hướng dẫn thực hiện QĐ số 66/2013TTg về việc Hỗ trợ Chi phí học tập
Thông tư liên tịch số: 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 11:06:52 AM
 Thông tư này Quy định chính sách về Giáo dục đối với người khuyết tật
THÔNG TƯ 09-2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:52:37 AM
 Thông tư liên tịch về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021
Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLDDTBXH, ngày 30 tháng 05 năm 2014 Nguyễn Công Ngọc 6/12/2014 10:29:40 AM
 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm 2014-2015 và nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chế phối hợp cung cấp thông tin cho trang thông tin điện tử “Vay vốn đi học”, phục vụ quản lý công tác tín dụng đối với học sinh, sinh viên Le Hoai Nam 2/25/2014 9:49:17 AM