HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy chế công tác sinh viên do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành Phạm Trọng Hợp 10/5/2016 10:59:17 AM
 Quy chế này quy định về Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy bao gồm: nhiệm vụ và quyền của sinh viên, khen thưởng và kỷ luật sinh viên, nội dung công tác sinh viên, hệ thống tổ chức...
Hướng dẫn thực hiện Chương trình tín dụng HSSV năm học 2013-2014 Le Hoai Nam 2/25/2014 9:55:26 AM
Thực hiện chương trình tín dụng HSSV năm học 2012-2013 Le Hoai Nam 2/25/2014 9:52:55 AM
Báo cáo tín dụng HSSV Le Hoai Nam 2/25/2014 9:51:51 AM
Mẫu giấy xác nhận HSSV vay vốn tín dụng đào tạo Le Hoai Nam 2/25/2014 9:50:47 AM