HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017 Phạm Trọng Hợp 10/23/2018 9:09:31 AM
Quy định Văn hóa học đường Phạm Trọng Hợp 4/12/2018 10:11:17 AM
 Quy định này được áp dụng bắt đầu từ học kỳ II năm học 2017-2018.
Quy chế đánh giá rèn luyện Phạm Trọng Hợp 3/16/2018 10:20:42 AM
 Quy chế này được áp dụng từ năm học 2015-2016
QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ Phạm Trọng Hợp 10/6/2016 11:16:46 AM
 Quy chế này Quy định đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ bao gồm: Tổ chức đào tạo, Kiểm tra và thi học phần, xét và công nhận tốt nghiệp
Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành Phạm Trọng Hợp 12/28/2015 10:24:00 AM
 Quy chế CTSV nhằm mục đích cho sinh viên nắm được đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình học tập, sinh hoạt tại Trường.