HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT

  
Nội dung văn bản
Quy định 623/QĐ về đào tạo ĐH, CĐ chính quy 9/2017 

Phạm Trọng Hợp 10/23/2018 9:09:31 AM

Nội dung quy định xem tại đây

Các tin cùng thể loại
+ Quy định Văn hóa học đường
+ Quy chế đánh giá rèn luyện
+ Quy chế Công tác sinh viên do Trường ĐHNT ban hành
+ QĐ số: 197/QĐ-ĐHNT, ngày 28/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT về QĐ Đào tạo ĐH, CĐ