Tin tức sự kiện
Minimize
Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên 

Le Hoai Nam 1/21/2013 3:07:12 PM

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 1741/QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà , ngày 12  tháng 12 năm 2012

   

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kỷ luật học sinh, sinh viên

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI  HỌC NHA TRANG

 

  Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

            Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ "Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ kết luận của Hội đồng kỷ luật tại phiên họp ngày 06/12/2012;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1: Thi hành kỷ luật  03 sinh viên với hình thức: cảnh cáo, vì vi phạm Quy chế Công tác học sinh, sinh viên (đánh nhau), có danh sách kèm theo.

 

Điều 2: Quyết định này gửi về gia đình và thông báo toàn Trường.

 

Điều 3: Các trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                TUQ. HIỆU TRƯỞNG

                                                                         TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN                                                                

  Nơi nhận:

  - Như  Điều 3;

  - Gia đình sinh viên;

  - Lưu VT, CTSV.

 

 
                                                (đã ký)

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hoá

     

 

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ KỶ LUẬT

(Theo Quyết định số:  1741/QĐ-ĐHNT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT)

STT

Họ và tên

MSSV

Lớp

Khoa

Hình thức vi phạm

1

Lê Bá Dương

53130215

53.KTTT

KT Giao thông

Đánh nhau

2

Trần Thanh Vỹ

53132072

53.NTTS

NT Thủy sản

Đánh nhau

3

Nguyễn Duy Thế

53161251

53C.CNNL

Cơ khí

Đánh nhau

Danh sách có 03SV


Các tin cùng thể loại
+ Quyết định: v/v buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo
+ Thông tin sinh viên cần biết
+ Về việc ký giấy tờ xác nhận các loại chính sách, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên.
+ 7 ĐIỀU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG KHÔNG ĐƯỢC LÀM
+ Trong tháng 9/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật
+ Kỷ luật sinh viên đinh chỉ 1 năm
+ Quyết định: v/v xoá tên học sinh, sinh viên bỏ học không có lý do
+ Trong tháng 11/2012 nhà trường ra quyết định kỷ luật
+ Hiệu trưởng đã ký quyết định khen thưởng 5 SV khoa CNTT đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam năm 2012
+ Quyết định kỷ luật 03SV với hình thức cảnh cáo
+ Quyết định kỷ luật học sinh, sinh viên tháng 1-2013
+ Sinh Viên Việt Nam 6: Phẩm chất của Sinh Viên hiện đại
+ Quyêt định:V/v xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo năm 2012
+ Quyết định cho nghỉ học có thời hạn
+ Quyết định khen thưởng học sinh, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi năm 2013
+ Quy định tính giờ vật chất cho CBGD
+ TỔ CHỨC GIẢNG DẠY QUỐC PHÒNG AN NINH
+ Kế hoạch tổ chức đào tạo học kỳ II năm học 2013-2014
+ Mẫu Phiếu đánh giá kết quả điểm rèn luyện hs,sv học kỳ I năm học 2013-2014
+ Tăng mức cho vay đối với học sinh, sinh viên lên 1,25 triệu đồng/tháng
+ Bảo hiểm xe máy "siêu" rẻ: Người mua đang bị lừa?
+ Hội nghị góp ý kiến vào dự thảo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
+ Thông báo đối thoại SV năm 2018