Hướng tới

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
PHÒNG CTCT&SV


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ QUẢN LÝ  HỒ SƠ SINH VIÊN


            a. Mục đích:

- Giúp cho đơn vị và sinh viên thực hiện theo đúng kế hoạch công tác, quy định.

- Đảm bảo đúng quy định, tính chính xác trong công tác hồ sơ sinh viên.    
             - Lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC một cách có hiệu quả.

b. Nội dung:

Bước

Nội dung

Thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu liên quan

Văn bản liên quan

1

Thông báo những giấy tờ sinh viên cần nộp.

- Phòng Công tác Chính trị &SV  (chủ trì).

- Phòng Đào tạo Đại học phối hợp hỗ trợ

Gửi thông báo trước 01 tuần khi sinh viên nhập học.

- Giấy khai sinh (bản sao)

- Học bạ (bản sao) mang bản chính để đối chiếu.

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao)/Giấy CNTN tạm thời (bản chính)

Quy chế Sinh viên Trường Đại học, Nha Trang hệ chính quy ban hành kèm theo quyết định số: 1022/QĐ-ĐHNT ngày 02/11/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang

2

Tiếp nhận hồ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Trong các đợt nhập học

Các loại giấy tờ quy định ở trên

Kế hoạch nhập học

3

Triển khai tiếp nhận dữ liệu thông tin sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

20 ngày

Mẫu Thông tin sinh viên

Theo mẫu chung của Bộ và Nhà trường

4

Kiểm tra đối chiếu, bổ sung thông tin

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

90 ngày

- Hồ sơ sinh viên

- Dữ liệu trên phần mềm quản lý

5

Thông báo kết quả kiểm tra và điều chỉnh bổ sung hỗ sơ

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

1 năm

- Bổ sung các giấy tờ chưa trùng khớp.

- Bổ sung bằng tốt nghiệp THPT (đối với những sinh viên nộp giấy chứng nhận tạm thời khi nhập học.

6

Ra Quyết định BTH vì lí do không đảm bảo hồ sơ sinh viên

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Đầu học kỳ năm thứ 2

Không cung cấp đủ giấy tờ theo quy định

7

Rà soát thông tin lần cuối trước khi ra quyết định tốt nghiệp

- Phòng Công tác Chính trị &SV (chủ trì)

- BCS lớp phối hợp hỗ trợ

Trong học kỳ cuối (thời hạn 1 tháng)

8

Thanh lý hồ sơ ( hồ sơ giấy)

- Phòng Công tác Chính trị &SV

Sau khi khóa học kết thúc 4 năm đối với đại học, 3 năm đối với cao đẳng.

Ghi chú:

Dữ liệu trên hệ thống phần mềm quản lý  được lưu giữ.Thông báo:Quyết định Số : 1187/QĐ-ĐHNT, ngày 25/9/2013 V/v khen thưởng học sinh, sinh viên
10/7/2013 4:03:40 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số : 1187/QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà , ngày 25 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v khen thưởng học sinh, sinh viên

 


    HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Căn cứ Quyết định số 155CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thủy sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

            Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ trường Đại học;

            Căn cứ Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Xét kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên năm học 2012-2013;

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

            Điều 1: Công nhận 5164 sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc, giỏi và tiên tiến năm học 2013-2014, có danh sách kèm theo, trong đó:

            11 sinh viên xuất sắc cả năm

            377 sinh viên giỏi cả năm (trong đó có 70 sv xuất sắc 1 học kỳ)

            4776 sinh viên tiên tiến (trong đó có 22 sv xuất sắc 1 kỳ, 747 sv giỏi 1 học kỳ)

                                                                                    01 sinh viên xuất sắc

            Điều 2: Tặng giấy khen cho sinh viên xuất sắc, giỏi cả năm trở lên kèm tiền thưởng theo các mức sau:

Danh hiệu

Bậc đào tạo

Mức thưởng

Xuất sắc cả năm

Đại học

700.000đ/sv

Giỏi cả năm (trong đó có 01 học kỳ XS)

Đại học

600.000đ/sv

Cao đẳng

500.000đ/sv

Giỏi cả năm

Đại học

500.000đ/sv

Cao đẳng

400.000đ/sv

Sinh viên tiên tiến (trong đó có 01 học kỳ xuất sắc)

Đại học

350.000đ/sv

Cao đẳng

300.000đ/sv

Sinh viên tiên tiến (trong đó có 01 học kỳ giỏi)

Đại học

250.000đ/sv

Cao đẳng

200.000đ/sv

Trung cấp

150.000đ/sv

            Điều 3:  Các trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                              

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Vũ Văn Xứng

 

                                                

 

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu VT, P.CTSV

 


Danh sách Tổng hợp

Hệ đại học

Kết quả học tập

Số lượng

Mức thưởng

Thành tiền

Xuất sắc cả năm

11

700,000

7,700,000

Giỏi cả năm có 1 kỳ xuất sắc

64

600,000

38,400,000

Giỏi cả năm

285

500,000

142,500,000

Xuất sắc học kỳ I

9

350,000

3,150,000

Giỏi học kỳ I

225

250,000

56,250,000

Xuất sắc học kỳ II

10

350,000

3,500,000

Giỏi học kỳ II

446

250,000

111,500,000

Hệ cao đẳng

Kết quả học tập

Số lượng

Mức thưởng

Thành tiền

Giỏi cả năm có 1 kỳ xuất sắc

6

500,000

3,000,000

Giỏi cả năm

22

400,000

8,800,000

Xuất sắc học kỳ I

1

300,000

300,000

Giỏi học kỳ I

39

200,000

7,800,000

Xuất sắc học kỳ II

2

300,000

600,000

Giỏi học kỳ II

33

200,000

6,600,000

Hệ Trung cấp

Kết quả học tập

Số lượng

Mức thưởng

Thành tiền

Giỏi học kỳ I

1

150,000

150,000

Giỏi học kỳ II

3

150,000

450,000

                                                                                                               

                                                                                                                 Tổng số: 1157SV = 390,7000,000đ

Ba trăm chín mươi triệu bảy trăm ngàn đồng

 

Sinh viên trực tiếp nhận tiền thưởng tại Phòng Kế hoạch - Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

Xem danh sách tại đây