Thông báo : Quyết định số 1260/QĐ-ĐHNT, ngày 30/9/2013 (V/v xóa tên đối với học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo)
10/17/2013 9:17:52 AM

 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số :  1260/QĐ-ĐHNT

Khánh Hoà , ngày 30 tháng 9 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

   (V/v xóa tên đối với  học sinh, sinh viên hết thời hạn đào tạo)

 


          HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/09/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ trường đại học;

 

Căn cứ "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy" ban hành theo Quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Căn cứ "Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Sinh viên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Xóa tên 417 học sinh sinh viên khóa 49 đại học, 50 cao đẳng và 51 trung cấp   vì hết thời hạn đào tạo, có danh sách kèm theo.

Điều 2: Những sinh viên có tên trong danh sách phải hoàn tất mọi thủ tục theo quy định của Trường. Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Tổ tư vấn Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm gửi quyết định về cho gia đình sinh viên.

Điều 3: Các trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

              (đã ký)

Phan Thanh Liêm

 

 

 

 

     Nơi nhận:

       - Như điều 3;

  - Công an Tp. Nha Trang;

  - CA: Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải;

  - Gia đình SV;

  - Lưu: VT, P.CTSV.

 

  

Danh sách xem tại đây