Thông báo: Quyết đinh số:306/QQĐ-ĐHNT, ngày 7/4/2004 V/v buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo
4/7/2014 10:07:51 AM

 

QUYẾT ĐỊNH

      V/v buộc thôi học đối với sinh viên không đủ điều kiện đào tạo

   

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

 

Căn cứ Quyết định số 155/CP, ngày 16/8/1966 của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Thuỷ sản nay là Trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ v/v ban hành Điều lệ trường đại học;

            Căn cứ “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” ban hành theo Quyết định số: 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Xét kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy;

            Xét đề nghị của ông Trưởng Phòng Công tác Sinh viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Buộc thôi học 28 sinh viên các khóa 53, 54 chuyển về gia đình và địa phương nơi có hộ khẩu thường trú vì không đủ tiêu chuẩn đào tạo (có danh sách kèm theo).

 Điều 2. Những sinh viên có tên trong danh sách phải hoàn tất mọi thủ tục quy định của Trường, chậm nhất sau 05 ngày kể từ ngày ban hành quyết định phải rời khỏi Trường về gia đình.

Phòng Công tác Sinh viên có trách nhiệm sao gửi Quyết định buộc thôi học kịp thời cho sinh viên và trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành phải gửi Quyết định về cho gia đình sinh viên.

Điều 3. Các trưởng đơn vị liên quan và sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.