Thông báo: Về việc cảnh báo kết quả học tập của sinh viên Học kỳ I năm học 2013 - 2014
4/11/2014 8:13:11 AM


               Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Trường ĐH Nha Trang ban hành theo Quyết định số 197/ ngày 28/02/2013.

    Xét kết quả học tập học kỳ I, năm học 2013 - 2014 của sinh viên, Hiệu trưởng thông báo:

  1.          Cảnh báo 356 sinh viên có kết quả học tập học kỳ I năm học 2013 - 2014 loại kém theo quy chế (Theo danh sách kèm theo).

  2.          Những sinh viên trong danh sách cảnh báo phải cải thiện kết quả học tập học kỳ II năm học 2013 - 2014 và những kỳ học tiếp theo. Nếu kết quả học tập của học kỳ tiếp của sinh viên của khóa học vẫn thuộc diện cảnh cáo, sinh viên sẽ bị buộc thôi học.

  3.          Sinh viên thuộc diện cảnh báo học tập gặp gỡ cố vấn học tập để có những giải pháp tư vấn và được hỗ trợ giúp cải thiện kết quả học tập trong các học kỳ tiếp theo.

Phòng Công tác Sinh viên