THÔNG BÁO V/v phát bổng khuyến khích học tập HKI năm học 2016-2017 & chính sách Trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập HKII năm học 2016-2017
03/05/2017 10:53:19 SA

Kính mời tất cả SV có tên trong danh sách đính kèm mang theo thẻ SV để nhận tiền:
1. Danh sách HBKKHT của HKI2016-2017
2. Danh sách MGHP của HKII 2016-2017
3. Danh sách TCXH của HKII 2016-2017
4. Danh sách Hỗ trợ CPHT của HKII 2016-2017

- Thời gian:  Ngày thứ ba 09/5/2017. Sáng : 7h30 – 11h, chiều: 14h – 17h

- Địa điểm: Hội trường số 1

- Thành phần: Toàn thể sinh viên có tên trong danh sách chính thức được xét học bổng KKHT và các danh sách khác: MGHP, Hỗ trợ CPHT & Trợ cấp xã hội.


Ghi chú
:

Phòng Kế hoạch - Tài chính chỉ phát tiền trong 01 ngày. Yêu cầu sinh viên đến nhận tiền mang theo thẻ sinh viên và CMND để kiểm tra.

Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết phát tiền cho các trường hợp không có lý do chính đáng như: ốm đau nằm bệnh viện, đi thực tập xa trường v.v..