Thông báo Danh sách Dự kiến khen thưởng năm học 2018-2019
8/14/2019 10:03:34 AM

- Danh sách: Xem file đính kèm
- Mọi thắc mắc sinh viên lên Phòng CTCTSV (gặp thầy Hợp) để được giải quyết.
Thời gian phản hồi đến trước 17h00 ngày 19/8/2019. Sau thời gian trên mọi thắc mắc không được giải quyết.
Trân trọng!