Thông báo nộp hồ sơ Chế độ chính sách HKII năm học 2019-2020
5/14/2020 2:00:54 PM

Thông báo nộp hồ sơ Chế độ chính sách bao gồm: Miền giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập và Trợ cấp xã hội HKII năm học 2019-2020
Hạn cuối nhận hồ sơ: đến hết ngày 12/06/2020
Nội dung thông báo: file đính kèm