TinBai
Đóng
Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 - 2017 

ccbdhnt 07/01/2013 3:07:09 CH
Báo cáo phương hướng nhiệm kỳ 2012 - 2017 tại Đại hội Hội CCB Nhà Trường

Trường Đại học Nha Trang đang tập trung triển khai chiến lược phát triển Nhà trường giai đoạn 2011 – 2016 với mục tiêu cơ bản là tiếp tục xây dựng Nhà trường trở thành một cơ sở đào tạo đa ngành có chất lượng trong hệ thống giáo dục Việt Nam, một trung tâm khoa học, văn hóa của khu vực, trong đó nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo chính là nhiệm vụ trọng tâm của toàn thể cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên Nhà Trường.

Với nhiệm vụ trung tâm đó Hội CCB Trường ĐH Nha Trang sẽ tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vận động các thế hệ CCB của Hội, cán bộ viên chức trong Trường đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng để phấn đấu trở thành những cán bộ, hội viên tiêu biểu và đi đầu trong việc thực hiện  nhiệm vụ chính trị của Nhà Trường.

A - PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, vận động các thế hệ cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ đảng, chính quyền, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân. Nêu cao tinh thần tự lực tự cường, xây dựng Trường Đại học Nha Trang và Hội CCB trong sạch vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên. Làm tròn trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh đảng bộ lần thứ XVI, Nghị quyết đại hội CCB tỉnh lần thứ V và Nghị quyết của Đảng Bộ Trường ĐH Nha Trang lần thứ XIX.

B - CHỈ TIÊU CHÍNH

1. 100% hội viên gương mẫu trong công tác, tích cực thực hiện và đề xuất với Nhà Trường các biện pháp để không ngững nâng cao chất lượng đào tạo , nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế để hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và Nhà Trường.

2. 100% Chi hội  đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Hội CCB Trường ĐH Nha Trang hàng năm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh xuất sắc.

3.  Phấn đấu hàng năm có trên 90% hội viên đạt hội viên gương mẫu, lao động tiên tiến; trên 5% Hội viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua. 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa. Không có hội viên vi phạm pháp luật, các qui định của Trường và các tệ nạn xã hội.

4.   Bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của hội viên khi bị xâm phạm.

5.  Tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền giữ gìn ổn  định chính trị và làm nòng cốt thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 100% Hội viên là Đảng viên hàng năm được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

6. Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

 

C- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tích cực tham gia xây dựng Nhà Trường, bảo vệ Đảng, chính quyền, đơn vị:

Hội viên không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đảng, nêu cao tính chiến đấu và tính tiên phong gương mẫu của người cán bộ đảng viên trong mọi hành động và công tác, kiên quyết đấu tranh với những hành vi làm hại tới danh dự uy tín của Đảng, của ngành, nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương chính sách của Đảng. Kiên định các quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng. Đối với hội viên là đảng viên phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức sinh hoạt Đảng bộ - Chi bộ, triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội là tham mưu giúp Cấp ủy Đảng, và làm nòng cốt vận động cán bộ, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Trường, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và phát triển Nhà trường.

Trong tình hình hiện nay và các năm tiếp theo công tác chính trị tư tưởng có tầm quan trọng đặc biệt. Tiếp tục nâng cao sự hiểu biết của hội viên, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định  với quan điểm, đường lối của Đảng. Thường xuyên giáo dục, động viên hội viên không ngừng rèn luyện phấn đấu tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận, kiến thức quản lý, kiến thức pháp luật, năng lực thực thi và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Xây dựng Hội CCB là tổ chức đáng tin cậy của Đảng và Chính quyền, mỗi cựu chiến binh là tấm gương sáng cho cán bộ, viên chức, người lao động và HSSV, noi theo.

2. Động viên CCB phát huy bản chất truyền thống, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Trường ĐH Nha Trang:

Động viên hội viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường phát động, triển khai thực hiện tốt các, qui chế, qui định của ngành và Nhà trường.

Động viên hội viên gương mẫu thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ quan, nơi cư trú, gương mẫu trong thực hành tiết kiệm,  kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa, cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu.

Thường xuyên giáo dục cho hội viên xác định việc hoàn thành nhiệm vụ của bản thân và Nhà Trường để từ đó từng hội viên phải có trách nhiệm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Tất các các hội viên là cán bộ giảng dạy đổi mới phương pháp giảng dạy để đáp ứng yêu cầu đào tạo theo hệ thông tín chí của Nhà trường

3. Tham gia giáo dục thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức đoàn; phối hợp với Công đoàn, phụ nữ trong Nhà Trường:

Với lợi thế là một Trường Đại học, hàng năm thu hút hàng nghìn sinh viên vào học. Do vậy, Hội CCB của Nhà Trường tiếp tục là chỗ dựa và là lực lượng quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ; đổi mới phương thức phối hợp hoạt động của Hội với Đoàn thanh niên để tạo những chuyển biến tích cực trong việc phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo của cán bộ giáo viên trẻ và sinh viên.

Tăng cường các hoạt động phù hợp lồng ghép với điều kiện công tác để giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống của dân tộc, đất nước, quê hương và của ngành để họ có hướng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp và tham gia đầy đủ, có chất lượng các phòng trào của các tổ chức đoàn thể trong Nhà Trường. Để giáo dục có hiệu quả, hội viên rèn luyện phẩm chất đạo đức phải gương mẫu trong lời nói đi đôi với việc làm.

4. Xây dựng Hội CCB trong sạch vững mạnh

Phấn đấu để góp phần giữ vững vai trò của Hội Cựu chiến binh là một tổ chức chính trị - xã hội, là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền, vận động CCB luôn luôn là một lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng trong bất kỳ hoàn cảnh điều kiện nào.

            Ban chấp hành có chương trình, kế hoạch và phối hợp với chính quyền để tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất cho hội viên có thời gian  tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, rèn luyện sức khỏe như: Hoạt động thể thao sau các buổi làm việc, tham gia các đợt thi đấu giao hữu để hội viên có điều kiện học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác cũng như trong việc xây dựng Hội.

   Hội thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt hội viên thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Chính phủ và các chính sách mới ban hành, phổ biến đầy đủ các thông tin, thời sự cho hội viên nắm bắt thực hiện. Tăng cường giáo dục cho hội viên nhận thức và xác định rõ trách nhiệm của bản thân trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

            Tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tiếp tục giữ gìn phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn cách mạng mới, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chống diễn biến hòa bình, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ chế độ chủ nghĩa xã hội để góp phần làm cho “ Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức sinh hoạt của các chi hội và của Hội; đề cao trách nhiệm của các đồng chí cán bộ hội, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các chi hội thường xuyên thu thập ý kiến phản ảnh của hội viên để đề xuất với Đảng ủy, chính quyền giải quyết các quyền lợi hợp pháp của hội viên, kịp thời thăm hỏi động viên hội viên và gia đình hội viên khi ốm đau hoặc có khó khăn, hoạn nạn.

            Để đạt được nhiệm vụ và các chỉ tiêu trên toàn thể hội viên chúng ta quyết tâm phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu xây dựng Hội trong sạch vững mạnh góp phần cùng Trường Đại học Nha Trang hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị  trong giai đoạn tới.


Các tin cùng thể loại
+ Phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012 - 2017: Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tổ chức và vận động Cựu chiến binh thực hiện nhiệm vụ
+ Hội viên Cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tích cực tham gia các hoạt động để phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà Trường trong năm học 2012 - 2013
+ Hội viên cựu chiến binh Trường Đại học Nha Trang tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Nhà trường
+ Phương hướng công tác Hội nhiệm kỳ 2017 - 2022