Xem Thông báo
Đóng

THƯ NGỎ BỔ SUNG THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN
24/02/2014 4:48:32 CH

THƯ NGỎ

            Kính gửi: - Các Cựu Sinh viên

                             - Các Chi hội Cựu Sinh viên

 

Để kỷ niệm 55 Thành lập trường Đại học Nha Trang, đến nay thông tin Cựu Sinh viên của trường từ khóa 4 đến khóa 47 Ban biên tập đã cập nhật xong những thông tin cần thiết,

Tuy nhiên, một số thông tin hiện tại của Cựu Sinh viên còn thiếu để hoàn thiện Ban biên tập rất mong Cựu Sinh viên của Trường vào Web Hội Cựu Sinh viên: http://www.ntu.edu.vn/cuusv/Th%C3%B4ngtinCSV.aspx  xem và phản ánh cho Ban biên tập biết thêm những thông tin còn thiếu và sai sót.

Cựu Sinh viên gửi về  theo địa chỉ: Đ/c Lê Hoài Nam: Email: Namlh059@gmail.com; Điện thoại:0905130745

Trân trọng

Ban biên tập