NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 07/08/2015 2:28:52 CH

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

LẦN THỨ XX (2015-2020)

*

           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM    

    

Khánh Hòa, ngày 19 tháng 6 năm 2015

                                                          

      NGHỊ QUYẾT

  ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

LẦN THỨ XX

(Nhiệm kỳ 2015 - 2020)

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 diễn ra từ ngày 18 tháng 6 năm 2015 đến ngày 19 tháng 6 năm 2015 tại Hội trường số 3, Trường Đại học Nha Trang. Tham dự đại hội có 139 đại biểu đại diện cho 308 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015 - 2020:

            I.1. Về đánh giá tình hình 5 năm 2010 - 2015

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 toàn Đảng bộ đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác đào tạo, công tác sinh viên, khoa học công nghệ, hợp tác đối ngoại và xây dựng cơ sở vật chất. Công tác tư tưởng được tiến hành thường xuyên, đúng định hướng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Trường. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng được yêu cầu phát triển của Nhà Trường. Mọi hoạt động của Nhà trường, nhất là công tác tổ chức cán bộ và công tác tài chính, đều được công khai, minh bạch và dân chủ. Cán bộ viên chức Nhà trường là tập thể đoàn kết, nhất trí cao.

            I.2. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 5 năm 2015-2020

Bằng trí tuệ và quyết tâm của mình, với khẩu hiệu hành động: "Phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN để sớm trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu khu vực Miền Trung",  Đại hội đạt được sự thống nhất cao những nội dung lãnh đạo chủ yếu cho nhiệm kỳ lần thứ XX (2015 - 2020) với các mục tiêu lớn sau:

Mục tiêu tổng quát đến năm 2020:  Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả hoạt động KHCN, tạo nền tảng để sớm đưa Trường Đại học Nha Trang trở thành trường đại học định hướng ứng dụng hàng đầu  của khu vực Miền Trung; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM trở thành thường xuyên; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBVC và SV.

Tầm nhìn đến năm 2030: Tạo nền tảng để sớm đưa khoa học công nghệ lên ngang tầm với đào tạo; trở thành trường đại học định hướng ứng dụng đa lĩnh vực đạt trình độ của các đại học được xếp hạng cao trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến đến đại học định hướng nghiên cứu.

Những mục tiêu đó được thực hiện bằng những giải pháp lãnh đạo cụ thể và một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

1.1. Công tác đào tạo:

Tiếp tục phát triển đào tạo theo hướng đa lĩnh vực, đa ngành, đa trình độ, đa hình thức đào tạo, trong đó chú trọng hàng đầu các chuyên ngành Thủy sản; phấn đấu mở thêm 8 ngành trình độ đại học, 5 ngành trình độ thạc sĩ và 5 ngành trình độ tiến sĩ;  ưu tiên đầu tư phát triển từ 1 đến 2 chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao ở trình độ đại học; chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới phương pháp dạy - học và đánh giá; phát triển từ 1 đến 2 chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

1.2. Công tác khoa học công nghệ:

Tiếp tục đẩy mạnh NCKH gắn với thực tiễn, phấn đấu thương mại hóa từ 3 đến 6  sản phẩm KHCN; Phấn đấu chỉ số đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động KHCN của Nhà trường hàng năm đạt từ 90/100 điểm trở lên.

1.3. Công tác đối ngoại:

Tiếp tục củng cố và khai thác có hiệu quả các quan hệ hợp tác đã được thiết lập; đồng thời tìm kiếm các đề tài/dự án hợp tác với bên ngoài góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu; tiếp tục trao đổi sinh viên quốc tế.

1.4. Công tác xây dựng cơ sở vật chất:

Tiếp tục củng cố, tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ theo hướng đồng bộ, hiệu quả và từng bước hiện đại.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng:

Tiếp tục xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho đảng viên, CBVC và SV, tạo sự đoàn kết, nhất trí, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, góp phần làm cho Nhà trường tiếp tục phát triển nhanh chóng và toàn diện.

3. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ

Hoàn thiện bộ máy tổ chức và cán bộ; làm tốt công tác quy hoạch để tuyển dụng và đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ giai đoạn 2015 - 2020, chuẩn bị tốt cho nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2016 - 2021; tiếp tục chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBVC quản lý; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn người và tài sản trong Nhà trường.

4. Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng

Xây dựng Đảng bộ Trường thật sự trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; củng cố niềm tin trong Đảng; phấn đấu hàng năm có 30% chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu kết nạp được 35 - 45 đảng viên/năm, trong đó kết nạp 25 - 35 sinh viên; mỗi chi đoàn sinh viên từ năm thứ ba có ít nhất một đảng viên là sinh viên.

5. Lãnh đạo thực hiện công tác đoàn thể, vận động và chăm lo đời sống CBVC và HSSV

Lãnh đạo các đoàn thể và các tổ chức chính trị xã hội trong Trường đẩy mạnh các hoạt động phong trào thi đua thiết thực góp phần đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng đào tạo và hiệu quả NCKH; đồng thời thực hiện tốt việc công khai, minh bạch hoạt động của Nhà trường; tiếp tục ổn định và nâng cao thu nhập của cán bộ viên chức, phấn đấu hàng năm thu nhập tăng thêm của CBVC, người lao động tăng ít nhất 10%.

6. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ và Nhà trường; đưa việc học tập và làm theo Bác thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và hành động tự giác của mỗi đảng viên, CBVC và sinh viên.

II. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2010 - 2015.

III. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, quần chúng và ý kiến của các đại biểu đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

IV. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 19 đồng chí.

            Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 04 đồng chí đại biểu chính thức và 01 đồng chí đại biểu dự khuyết.

V. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ  XX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đơn vị, các chi bộ trực thuộc, ý kiến của các quần chúng và các đại biểu đại hội, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Đại hội; căn cứ nghị quyết, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực tiễn cuộc sống.

            Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và quần chúng tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ  XX, nhiệm kỳ 2015-2020.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

                                                ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

     LẦN THỨ XX (Nhiệm kỳ 2015 - 2020) 


Các tin cùng thể loại