ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 01/12/2015 3:13:58 CH


ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG ỦY NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Quách Hoài Nam

Chủ nhiệm

2

Phó Chủ nhiệm

3

Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên

4

Trần Doãn Hùng

‘’

5

Hồ Huy Tựu

‘’


Các tin cùng thể loại