PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2015-2020 

VP Đảng ủy 12/1/2015 3:00:47 PM

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XX, 
NHIỆM KỲ 2015-2020

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Phụ trách chi bộ

1

Khổng Trung Thắng

Bí thư

- Phụ trách chung.

- Công tác TC-CB.

- Công tác Tuyên giáo (chủ trì).

- Công tác KHCN-HTĐN (chủ trì).

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC và HSSV.

- Công tác ĐTN-HSV.

- Ngành Công nghệ thông tin.

2

Trang Sĩ Trung

Phó Bí thư

- Công tác TC&CSVC (chủ trì).

- Công tác TC-CB (chủ trì).

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC và HSSV.

- TT.Giáo dục quốc phòng.

3

Nguyễn Thị Hiển

Ủy viên BTV

- Công tác Xây dựng Đảng (chủ trì).

- Công tác TC&CSVC.

- Công tác TC-CB.

- Công tác kiểm tra, giám sát.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC và HSSV.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Phòng Kế hoạch tài chính.

4

Quách Hoài Nam

Ủy viên BTV

- Công tác đào tạo (chủ trì).

- Công tác TC&CSVC.

- Công tác TC-CB.

- Công tác kiểm tra, giám sát (chủ trì).

- Công tác sinh viên.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Đào tạo.

- TT.Phục vụ Trường học.

5

Vũ Ngọc Bội

Đảng ủy viên

- Công tác KHCN-HTĐN.

- Công tác tuyên giáo.

- Công tác dân vận, công đoàn & các hội quần chúng (chủ trì).

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC và HSSV (chủ trì).

- Công tác Xây dựng Đảng

- Khoa Công nghệ thực phẩm.

6

Ngô Thị Hoài Dương

Đảng ủy viên

- Công tác Đào tạo.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Công tác sinh viên.

- Viện Công nghệ sinh học và Môi trường.

7

Trần Trọng Đạo

Đảng ủy viên

- Công tác tuyên giáo.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Công tác bảo vệ CTNB.

- Công tác dân vận, công đoàn & các hội quần chúng.

- Công tác ĐTN-HSV.

- Khoa Khoa học chính trị

8

Nguyễn Văn Đạt

Đảng ủy viên

- Công tác TC-CB.

- Công tác KHCN-HTĐN.

- Viện NC Chế tạo tàu thủy.

9

Trần Doãn Hùng

Đảng ủy viên

- Công tác đào tạo.

- Công tác TC-CB.

- Công tác kiểm tra, giám sát.

- Công tác ĐTN-HSV.

- Khoa Xây dựng.

- TT.Thí nghiệm thực hành.

10

Phạm Quốc Hùng

Đảng ủy viên

- Công tác tuyên giáo.

- Công tác KHCN-HTĐN.

- Viện Nuôi trồng thủy sản.

11

Hà Việt Hùng

Đảng ủy viên

- Công tác tuyên giáo.

- Công tác KHCN-HTĐN.

- Công tác sinh viên.

- Công tác ĐTN-HSV.

- Khoa Kế toán tài chính.

12

Phạm Quang Huy

Đảng ủy viên

- Công tác tuyên giáo.

- Công tác bảo vệ CTNB (chủ trì).

- Trực Đảng ủy.

- Công tác sinh viên; ĐTN-HSV.

- Khoa Điện-Điện tử

13

Trần Đức Lượng

Đảng ủy viên

- Công tác kiểm tra, giám sát.

- Công tác TC-CB.

- Công tác TC&CSVC

- Công tác bảo vệ CTNB.

- Phòng Tổ chức - Hành chính

14

Mai Thị Tuyết Nga

Đảng ủy viên

- Công tác KHCN-HTĐN.

- Công tác dân vận, công đoàn & các hội quần chúng.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC và HSSV.

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (chủ trì).

- Khoa Ngoại ngữ

15

Vũ Kế Nghiệp

Đảng ủy viên

- Công tác KHCN-HTĐN (chủ trì).

- Công tác Xây dựng Đảng.

- Phòng KHCN&HTĐN.

- Viện KH&CN Khai thác thủy sản.

16

Trần Gia Thái

Đảng ủy viên

- Công tác đào tạo.

- Công tác KHCN.

- Công tác HTĐN.

- Khoa Kỹ thuật giao thông.

17

Tống Văn Toản

Đảng ủy viên

- Công tác tuyên giáo.

- Công tác TC-CB.

- Công tác sinh viên (chủ trì).

- Công tác bảo vệ CTNB.

- Công tác ĐTN-HSV (chủ trì).

- Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ.

- Phòng Công tác sinh viên và Trung tâm tư vấn hỗ trợ sinh viên.

18

Nguyễn Văn Tường

Đảng ủy viên

- Công tác TC&CSVC.

- Công tác TC-CB.

- Công tác Đào tạo.

- Công tác bảo vệ CTNB.

- Công tác dân vận, công đoàn & các hội quần chúng.

- Khoa Cơ khí

19

Hồ Huy Tựu

Đảng ủy viên

- Công tác đào tạo.

- Công tác HTĐN.

- Công tác chăm lo đời sống cho CBVC và HSSV.

- Công tác kiểm tra, giám sát.

- Khoa Kinh tế


Các tin cùng thể loại