N/q Đại hội Đảng bộ Trường

Đảng ủy Trường khóa XXI

Ủy ban kiểm tra

Ban Tổ chức

Ban Tuyên giáo

Tổ báo cáo viên của Đảng ủy
  
N/q Đại hội Đảng bộ Trường
Minimize

      ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ                                                                                                              ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020-2025

                             *                                                                                                                         Khánh Hòa, ngày 12 tháng 8 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025)

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 11/8/2020 đến ngày 12/8/2020 tại Hội trường số 1, Trường Đại học Nha Trang. Tham dự đại hội có 149 đại biểu đại diện cho 295 đảng viên của 22 chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị, cụ thể như sau:

1. Về đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015 - 2020:

1.1. Các kết quả chủ yếu:

Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và cán bộ lãnh đạo tiếp tục được phát huy; các hoạt động của Nhà trường ngày càng công khai, minh bạch và dân chủ; truyền thống đoàn kết được củng cố và phát huy. Hội đồng trường được thành lập và bước đầu phát huy vai trò trong việc quản trị Nhà trường trong bối cảnh tự chủ. Các mục tiêu chủ yếu đề ra trong nhiệm kỳ về cơ bản đạt được; Nhà trường tiếp tục duy trì ổn định và phát triển, có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo và sinh viên, khoa học công nghệ, hợp tác đối ngoại, phục vụ cộng đồng, bảo đảm và kiểm định chất lượng mang lại kết quả tốt. Quy mô đào tạo được giữ vững, cơ cấu ngành đào tạo được điều chỉnh, chương trình đào tạo được đa dạng hóa thích ứng với nhu cầu xã hội; các hoạt động hỗ trợ sinh viên ngày một phong phú, thiết thực; hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển; hoạt động hợp tác trong và ngoài nước được đa dạng hóa; hoạt động gắn kết với cộng đồng được quan tâm và đẩy mạnh; cảnh quan môi trường khang trang, xanh và sạch; Nhà trường được công nhận kiểm định chất lượng lần thứ hai vào năm 2018 và 2 chương trình đào tạo đầu tiên vào năm 2020.

1.2. Những hạn chế và khuyết điểm:

Việc chấp hành quy chế, quy định sinh hoạt Đảng có lúc, có nơi chưa nghiêm túc. Một số cấp ủy chưa có biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc phát triển Đảng trong sinh viên chưa đáp ứng với yêu cầu đề ra. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống trong cán bộ viên chức và sinh viên chưa phong phú. Công tác dân vận đôi khi còn đơn điệu, có biểu hiện hành chính hóa.

Công tác điều hành một số nhiệm vụ chưa đảm bảo kế hoạch. Bộ máy tổ chức chưa tinh gọn, chưa phát huy hết năng lực, tính chủ động và chịu trách nhiệm. Một số lĩnh vực hoạt động giữa các đơn vị còn chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ.

Đội ngũ giảng viên trình độ cao ở một số ngành còn mỏng, đội ngũ viên chức hành chính chưa chuyên nghiệp. Nguồn thu tài chính vẫn chưa đa dạng. Cơ sở vật chất phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu của một số ngành chưa đáp ứng yêu cầu.

Công tác bảo đảm chất lượng ở một số lĩnh vực chưa mang tính hệ thống và liên tục. Chất lượng đào tạo chưa tương xứng với sự phát triển quy mô sinh viên. Một số ngành đào tạo khó thu hút người học. Việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá người học chưa có nhiều chuyển biến. Việc hỗ trợ và tư vấn sinh viên còn chưa bám sát nhu cầu ngày càng đa dạng của sinh viên. Hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế vẫn tập trung ở một số ngành có thế mạnh và truyền thống. Chưa có nhiều công trình khoa học công nghệ gắn kết với thực tế và được xã hội đón nhận.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu nhiệm kỳ 2020 - 2025

2.1. Phương hướng, mục tiêu chung:

Nâng cao năng lực, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ và các chi bộ trong bối cảnh tự chủ đại học; phát huy truyền thống đoàn kết, thực hành dân chủ rộng rãi, công khai minh bạch mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh thực hiện tự chủ; tiếp tục hiện đại hóa, chuẩn hóa, hội nhập quốc tế mọi mặt hoạt động của Nhà trường; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thích ứng với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, hỗ trợ và hợp tác tạo tiền đề cần thiết để sớm thực hiện thành công tầm nhìn đến năm 2030: thành trường đại học đa lĩnh vực có uy tín trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hàng đầu khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực khoa học thủy sản và một số ngành kinh tế biển.

2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

a. Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng:

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết; tiếp tục phát triển văn hóa Nhà trường hướng đến chất lượng và xây dựng niềm tự hào về Nhà trường trong cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên. Tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần hình thành đạo đức, phong cách của Bác cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy tính tiền phong, gương mẫu, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên nhất là vai trò của Đảng ủy và người đứng đầu phù hợp với bối cảnh tự chủ Nhà trường. Nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt đảng, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ và chú trọng chất lượng đảng viên mới. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ và ít nhất 80% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 30 - 35 đảng viên, trong đó 20 - 25 đảng viên là sinh viên.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tập hợp quần chúng để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, góp phẩn xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

b. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

Nâng cao năng lực quản trị Nhà trường, trong đó tập trung phát huy vai trò của hội đồng trường, xây dựng bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực và hiệu quả; phát huy năng lực tự chủ của các đơn vị. Phát triển đội ngũ cán bộ viên chức, trong đó chú trọng đội ngũ giảng viên có trình độ cao, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 40% giảng viên có trình độ tiến sĩ; tỷ lệ giảng viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư không thấp hơn 20% tổng số giảng viên có trình độ tiến sĩ; 100% đội ngũ giảng viên và viên chức hành chính, được bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ.

Đa dạng hóa nguồn thu với cơ cấu hợp lý, phấn đấu mỗi năm tăng 10% tổng thu, trong đó nguồn thu ngoài học phí và ngân sách Nhà nước chiếm 10%; thu nhập tăng thêm của cán bộ viên chức, người lao động tăng ít nhất 10%. Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của Nhà trường theo hướng đồng bộ, hiện đại và hiệu quả.

            Hoàn chỉnh hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong và văn hóa chất lượng; chú trọng công tác kiểm định Nhà trường và các chương trình đào tạo. Phấn đấu Nhà trường đạt chuẩn kiểm định lần thứ ba; 100% các chương trình đào tạo hoàn thành tự đánh giá, trong đó có ít nhất 50% chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định trong nước và quốc tế, mỗi khoa/viện đào tạo có ít nhất 1 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định.

Phát triển đào tạo gắn chặt với nhu cầu nguồn nhân lực, đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ và tư vấn sinh viên; phấn đấu 100% chương trình đào tạo có mục tiêu, chuẩn đầu ra và nội dung đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó lĩnh vực khoa học thủy sản và kinh tế biển ngang tầm Đông Nam Á, trên 70% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn, 80% sinh viên có việc làm đúng ngành nghề đào tạo sau một năm tốt nghiệp ra trường. Đổi mới hoạt động giáo dục, đặc biệt là phương pháp dạy học, kiểm tra - đánh giá nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra và phát triển tính chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp và trách nhiệm của người học.

Phát triển hoạt động khoa học công nghệ gắn với thực tiễn của cộng đồng và xã hội theo hướng đổi mới sáng tạo; chú trọng đầu tư nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực thuỷ sản và kinh tế biển; hình thành môi trường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong Nhà trường. Phấn đấu mỗi năm số lượng đề tài/giảng viên đạt 0,13 đề tài/giảng viên; số lượng bài báo đăng trên Tạp chí khoa học trong nước/giảng viên đạt 0,3 bài/giảng viên; số lượng bài báo đăng trên Tạp chí khoa học quốc tế/giảng viên đạt 0,12 bài/giảng viên; 2 - 3 hợp đồng chuyển giao công nghệ mới được triển khai.

Tăng cường các quan hệ hợp tác hiện có, mở rộng các hợp tác mới góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đào tạo và nghiên cứu; phát triển hợp tác bền vững với doanh nghiệp; đẩy mạnh hoạt động phục vụ cộng đồng dựa trên nguồn lực sẵn có và  thế mạnh của Nhà trường. Phấn đấu mỗi năm có ít nhất 2 dự án quốc tế mới được phê duyệt, 3 dự án hợp tác nghiên cứu với đối tác nước ngoài; 10 cán bộ đi theo học các chương trình đào tạo cấp bằng tại nước ngoài, 50 cán bộ tham dự các khóa đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo quốc tế, 30 sinh viên đi tham gia các chương trình tham quan, giao lưu tại nước ngoài.

II. Thảo luận, đóng góp cho Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

III. Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2015 - 2020.

IV. Thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ, quần chúng và ý kiến của các đại biểu đại hội đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

V. Thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 15 đồng chí.

VI. Thông qua kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đồng chí đại biểu dự khuyết.

VII. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, các chi bộ, các đoàn thể, đảng viên và các đồng chí nguyên lãnh đạo trường để hoàn chỉnh Báo cáo chính trị và Chương trình hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học Nha Trang lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

                               ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

                                                ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

                                              LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025