ĐẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Trần Ngọc Nhuần

01/02/1959

14/05/1996

14/05/1997

2.         

Trần An Xuân

11/10/1956

17/05/2002

17/05/2003

3.         

Nguyễn Văn Tường

30/12/1971

07/10/2004

07/10/2005

4.         

Nguyễn Văn Định

12/03/1981

18/01/2011

18/01/2012

5.         

Lê Văn Khẩn

15/12/1957

01/04/2000

01/04/2001

6.         

Trần Đại Tiến

16/08/1958

17/11/2000

17/11/2001

7.         

Trần Thị Bảo Tiên

28/12/1981

24/04/2004

24/04/2005

8.         

Lê Như Chính

05/09/1978

15/12/2012

15/12/2013

9.         

Trần Văn Hùng

20/07/1982

08/05/2014

08/05/2015

10.       

Nguyễn Hữu Nghĩa

14/06/1979

07/09/2012

07/09/2013

11.       

Nguyễn Trọng Quỳnh

16/07/1979

21/08/2006

21/08/2007

12.       

Phạm Hùng Thắng

10/12/1955

28/10/1993

28/10/1994

13.       

Nguyễn Hữu Thật

20/10/1977

11/01/2008

11/01/2009

14.       

Nguyễn Văn Hân

10/05/1980

25/11/2006

25/11/2007