ĐẢNG VIÊN KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.        

Trần Gia Thái

 24/12/1966

04/03/2004 

04/03/2005

2.        

Mai Sơn Hải

27/09/1960 

04/02/1997 

04/02/1998

3.        

Huỳnh Văn Nhu 

20/09/1970 

09/12/2006 

09/12/2007 

4.        

Phùng Minh Lộc 

01/02/1961 

07/10/2007 

07/10/2008 

5.        

Huỳnh Văn Vũ

24/08/1975

24/11/2005

24/11/2006

6.        

Hồ Đức Tuấn

01/01/1971

24/03/2009

24/03/2010

7.        

Phạm Thanh Nhựt

26/11/1977

07/10/2007

07/10/2008

8.        

Nguyễn Thanh Tuấn

09/07/1981

20/11/2010

20/11/2011

9.      

Nguyễn Văn Thuần

01/05/1980

23/03/2014

23/03/2015

10.      

Nguyễn Phú Đông

06/02/1989

30/04/2013

30/04/2014

11.      

Lê Xuân Chí

09/10/1980

05/06/2017

05/06/2018

12.      

Nguyễn Thị Hoàng Oanh

26/05/1978

25/05/2018

Dự bị