ĐẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Phan Minh Đức

04/10/1963

11/09/2001

11/09/2002

2.       

Lê Cao Hoàng Hà  

15/04/1984 

25/04/2005 

25/04/2006

3.       

Võ Nguyễn Hồng Lam

12/03/1976

13/06/2007

13/06/2008

4.       

Phạm Thị Hải Trang

 23/07/1978

03/07/2006 

03/07/2007 

5.       

Hoàng Công Bình                 

06/07/1973

18/11/2009

18/11/2010

6.       

Phạm Thị Kim Uyên

12/09/1978

12/12/2011

12/12/2012

7.       

Lê Hoàng Duy Thuần

21/06/1975

25/04/2012

25/04/2013

8.       

Phạm Thị Minh Châu

04/09/1984

13/04/2011

13/04/2012

9.     

Trần Thị Minh Khánh

31/10/1979

21/06/2008

21/06/2009

10.     

Trần Thị Thu Trang

11/07/1983

27/06/2005

27/06/2006

11.     

Nguyễn Phan Quỳnh Thư

29/09/1990

26/04/2018

Dự bị