ĐẢNG VIÊN KHOA XÂY DỰNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.         

Lê Văn Bình

20/07/1960

14/05/1996

14/05/1997

2.         

Phạm Xuân Tùng

29/01/1989

14/01/2010

14/01/2011

3.         

Nguyễn Thắng Xiêm

17/03/1981

09/12/2006

09/12/2007

4.         

Dương Tử Tiên

04/11/1971

13/08/2005

13/08/2006

5.         

Lê Thanh Cao

22/12/1986

12/12/2012

12/12/2013

6.         

Mai Nguyễn Trần Thành

24/10/1987

19/10/2013

19/10/2014

7.         

Trần Hưng Trà

13/10/1976

06/06/2014

06/06/2015

8.         

Lê Nguyễn Anh Vũ

30/08/1982

19/05/2014

19/05/2015

9.         

Bạch Văn Sỹ

11/09/1985

30/09/2013

30/09/2014