ĐẢNG VIÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.              

Đỗ Như An

17/10/1961

14/02/2003

14/02/2004

2.              

Bùi Đức Dương

22/05/1980

25/03/2002

25/03/2003

3.              

Mai Cường Thọ

25/10/1980

25/05/2010

25/05/2011    

4.              

Nguyễn Đình Hoàng Sơn

24/02/1976

14/07/2005

14/07/2006

5.              

Nguyễn Thủy Đoan Trang

01/09/1976

01/07/2011

01/07/2012

6.              

Nguyễn Đình Hưng

08/02/1978

01/07/2011

01/07/2012

7.              

Thái Bảo Khánh

22/08/1979

01/07/2010 

01/07/2011

8.              

Lê Hoàng Thanh

07/07/1980

12/05/2008

12/05/2009

9.              

Nguyễn Thanh Quỳnh Châu

15/11/1973

01/07/2014

01/07/2015

10.          

Đinh Đồng Lưỡng

16/04/1978

13/01/2013

13/01/2014

11.          

Phạm Thị Thu Thúy

24/06/1978

02/04/2016

Dự bị