ĐẢNG VIÊN PHÒNG KHOA HỌC - ĐỐI NGOẠI - TÀI CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Hồ Thành Sơn

19/07/1962

03/10/1986

03/10/1987

2.       

Nguyễn Mai Trung

01/08/1961

10/08/2004

10/08/2005

3.       

Nguyễn Thị Hiển

14/01/1970

16/08/2004

16/08/2005

4.       

Khổng Trung Thắng

28/12/1972

05/03/2005

05/03/2006

5.       

Trang Sĩ Trung

22/07/1971

14/01/2011

14/01/2012

6.       

Vũ Kế Nghiệp

19/10/1976

11/01/2005

11/01/2006

7.       

Trần Thị Mỹ Hạnh

10/02/1978

18/10/2008

18/10/2009

8.       

Võ Sỹ Đài

11/02/1963

12/08/2010

12/08/2011

9.       

Lương Đình Duy

01/01/1980

27/11/2012

27/11/2013

10.     

Ngô Thắng

08/10/1977

06/08/2019

Dự bị

11.     

Vũ Thị Lương

11/02/1987

06/08/2019

Dự bị