ĐẢNG VIÊN PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Trương Thị Mai Hương

29/11/1967

23/01/2003

23/01/2004

2.       

Nguyễn Vĩnh Trung

17/10/1968 

04/04/2000 

04/04/2001 

3.       

Trần Đức Lượng

23/07/1961

23/06/1998

23/06/1999 

4.       

Nguyễn Thái Thu Thủy

12/02/1979 

07/09/2007 

07/09/2008

5.       

Phạm Thanh Bình

03/10/1979

10/09/2009

10/09/2010 

6.       

Trịnh Ngọc Hà

09/04/1978

17/08/2011

17/08/2012

7.       

Phạm Quang Huy

26/05/1966

01/09/1995

01/09/1996

8.       

Lê Hồng Phong

05/10/1961

07/10/2013

07/10/2014

9.       

Phạm Ngọc Bích

11/03/1978

06/10/2005

06/10/2006

10.     

Lê Việt Phương

31/03/1979

31/12/2004

31/12/2005

11.     

Phạm Thị Thu

13/11/1983

14/6/2018

Dự bị

12.     

Phan Văn Dũng

14/10/1974

14/6/2018

Dự bị