ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.       

Võ Như Nam

23/11/1962

22/12/1994

22/12/1995

2.       

Lê Xuân Tài

15/05/1959

14/04/1982

14/04/1983

3.       

Nguyễn Văn Hợi

02/10/1959

29/07/2007

29/07/2008

4.       

Doãn Văn Hương

05/09/1959

25/10/1987

25/10/1988

5.       

Trần Văn Tự

09/11/1963

24/09/1991

24/09/1992

6.       

Nguyễn Hồ Phong

06/03/1965

12/04/2007

12/04/2008

7.       

Trương Hoài Trung

20/02/1979

20/11/2008

20/11/2009

8.       

Trịnh Đức Minh

20/10/1985

19/06/2011

19/06/2012

9.     

Nguyễn Văn Tiến

14/11/1970

23/08/1993

23/08/1994

10.     

Lê Dũng Hoan

01/05/1968

07/07/1989

07/07/1990

11.     

Lê Thị Thủy

10/06/1984

01/02/2018

Dự bị