ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM PHỤC VỤ TRƯỜNG HỌC

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

KẾT NẠP

CHÍNH THỨC

1.           

Trần Trọng Tải

18/05/1960

09/11/1982

09/05/1984

2.           

Phan Thanh Liêm

24/03/1956

31/12/1986

31/12/1987

3.           

Đỗ Quốc Doanh

21/02/1972

07/01/2009

07/01/2010

4.           

Trần Văn Thuần

05/06/1960

13/07/1982

13/07/1983

5.           

Nguyễn Quang Bảo

08/09/1960

26/08/1983

26/02/1985

6.           

Dương Thị Kinh        

14/05/1963

25/06/1994

25/06/1995

7.           

Trần Đắc Hiền

17/05/1984

14/01/2011

14/01/2012

8.           

Nguyễn Thị Hoa

20/08/1962

01/12/1999

01/12/2000

9.           

Nguyễn Thị Chín

03/02/1961 

 07/09/2007 

07/09/2008 

10.       

Lê Hoài Nam

21/01/1959

31/08/1984

28/02/1986